Saturday, 04/04/2020 - 09:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Đình

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018_2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

 

PHÒNG GD&DT  ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2018 – 2019

       A. CÁC CĂN CỨ

Năm học 2018-2019 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019; Công văn số 1506/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2018 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019; Hướng dẫn số 354/PGD&ĐT Định Hóa, ngày 10 tháng 9 năm 2018, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2018-2019; Căn cứ kế hoạch 40/KH-THCS, ngày 15/9/2017 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; Trường THCS Phú Đình xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 với nhiệm vụ cụ thể sau:

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 Năm học 2018-2019 trường THCS Phú Đình là trường hạng 2 có 11 lớp với số học sinh là 336 em ( lớp 6: 91; lớp 7: 94; lớp 8: 94; lớp 9: 57); 28 CB giáo viên nhân viên (trong đó biên chế 26, hợp đồng 2).

 1- ThuËn lîi:

Trường ở vùng  trung tâm ATK Định Hóa cã nhiÒu di tích lịch sử thuận lợi cho việc giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh.

Tr­êng ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña cÊp Uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, cña Phßng GD&§T huyÖn §Þnh Ho¸.

       Tr­êng cã sù chuyÓn biÕn râ rÖt trong phong trµo thi ®ua d¹y tèt, trong n¨m häc 2017 - 2018.

§éi ngò gi¸o viªn trÎ, nhiÖt t×nh cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc ®­îc qu¸n triÖt s©u s¾c vµ thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c cuéc vËn ®éng do ngµnh ph¸t ®éng.

 2. Khã kh¨n:

§éi ngò gi¸o viªn tr×nh ®é chuyªn m«n ch­a ®ång ®Òu, GV hîp ®ång nhiÒu, gÆp khã kh¨n trong ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. Thay đổi nhiều giáo viên (nhiều đồng chí giáo viên chủ chốt điều chuyển) khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện do còn thiếu kinh nghiệm.

HÇu hÕt häc sinh lµ con em d©n téc thiÓu sè ë vïng s©u, vïng xa, tr×nh ®é d©n trÝ ch­a cao nªn cßn h¹n chÕ trong nhËn thøc tiÕp thu bµi gi¶ng. §êi sèng cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng cßn rÊt nghÌo nªn ch­­a cã ®iÒu kiÖn quan t©m nhiÒu ®Õn viÖc gi¸o dôc con c¸i cßn t­ t­ëng giao phã cho nhµ tr­êng.    

 DiÖn tÝch khu tr­êng còn chật hẹp, ®· cã s©n tËp thÓ dôc nh­ng ch­a cã t­êng rµo, cæng tr­êng ch­a ®­îc x©y dùng khÐp kÝn nªn viÖc qu¶n lÝ HS, b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt gÆp nhiÒu khã kh¨n. Một số phòng học xuống cấp không đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên. Chưa có phòng học bộ môn nên ảnh hưởng nhiều trong dạy và học.

3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017-2018:

Tổng số lớp:11 lớp Tổng số học sinh 344 học sinh

Trong đó:

          Khối 6:  95 em                Khối 7: 98 em

          Khối 8:  58 em                Khối 9: 93 em

Tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 6:  100%

 

Năm học

 

TS

Học sinh

Học lực

 

Hạnh kiểm

G

K

TB

Y

 

T

K

TB

Y

2017-2018

344

47

128

152

15

302

36

3

0

 

 

 

Năm học

Học sinh giỏi các cấp

Huyện-tập thể

Huyện- giải cá nhân

Tỉnh

2017-2018

4

44

3

   Các giải đồng đội: giải ba bóng đá nữ; Giải ba đồng đội đảy gậy; giải nhì toàn HKPĐ; giải KK chỉ huy đội giỏi; Giải KK Hội trại

   Lên lớp thẳng: 329/344=95,64%;Tốt nghiệp 92/93=98,9%; Lớp tiên tiến: 11

   Liên đội đề nghị mạnh cấp huyện

   GVG trường 20/21=95,2%; huyện 10/21= 47,6; tỉnh 2/21% =9,5%

       - LĐTT: 20; CSTĐCS: 4; 3 tổ đạt tiên tiến

       - Công đoàn vững mạnh xuất sắc; cơ quan văn hóa

        - Trường tập thể LDTT, Trưởng phòng GD&ĐT khen hoàn thành xuất sắc 12/12 chỉ số

       - Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG

 1. Ph¸t huy thµnh tÝch vµ kh¾c phôc tån t¹i cña n¨m häc 2017 - 2018. Là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và triển khai Chương trình hành động của Bộ GD& ĐT thực hiện NQ 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo” thực hiện chỉ thị 05/2016  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vân động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của địa phương của nhà trường.

3. Tập trung đổi mới công tác quản lý nhà  trường theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường ký năng thực hành, vận dụng kiến thức, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

5. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục và năng lực chuyên môn, quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp, chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho cho học sinh.

7. Duy tr× môc tiªu phÊn ®Êu tr­êng tiªn tiÕn cÊp huyÖn, hoµn thµnh lé tr×nh x©y dùng tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia năm 2021.

 III.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM :

1. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp cơ bản của trường bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng đơn vị, gắn với việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác, đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

3. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục theo hướng tự chủ việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ; tăng cường quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội và kiểm tra của cấp trên.

4. Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp và các yêu cầu của đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên tham gia công tác tư vấn tâm lý, giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

IV.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

 1. Những nhiệm vụ cụ thể:

 1.1. Nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị đạo đức lối sống:

Nhiệm vụ: Học tập nghiên cứu các văn bản, NQ của Đảng, Nhà nước, của ngành đặc biệt thực hiện Chỉ thị 05/2016 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chỉ tiêu: 100% cán bộ viên chức đăng kí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt kết quả xếp loại Tốt trong từng qúy, năm. Không có CBGV nào vi phạm đạo đức nhà giáo.

Giải pháp: Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp học tập và bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng do các cấp tổ chức. Thực hiện xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Đảng ủy xã Phú Đình.

 1.2. Duy trì và phát triển quy mô trường lớp:

 Nhiệm vụ : Duy trì trường hạng 2 theo kế hoạch phát triển giáo dục đã đề ra với số lớp 11, tổng số học sinh 336

 Chỉ tiêu: Duy trì sỹ số học sinh đảm bảo 100%

 Giải pháp: Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục phù hợp với điều kiện nhà trương và địa phương.

 Phối kết hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường, hội phụ huynh để tổ chức các hoạt động thu hút học sinh (Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian thể dục – thể thao, trải nghiệm sáng tạo... tạo nên môi trường học tập thân thiện, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh) động viên các em thi đua học tập để đảm bảo duy trì sĩ số học sinh.

1.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi  đua của ngành.

Nhiệm vụ : Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của cấp học và điều kiện của địa phương.

       Chỉ tiêu: 100% cán bộ viên chức được đánh giá với kết quả xếp loại Tốt trong cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. phấn đấu trường khang trang, lớp thân thiện

Giải pháp: Phối kết hợp với công đoàn nhà trường xây dựng các kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học và yêu cầu CBGCNV thực hiện nghiêm túc các kế hoạch.

Tăng cường CSVC, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục truyền thống cách mạng trên quê hương ATK Định Hóa anh hùng.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của CBCNV để thúc đẩy thi đua dạy và học. Tổ chức tổng kết đánh giá, khen thưởng kịp thời việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

1.4. Thực hiện kế hoạch giáo dục.

Nhiệm vụ : Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường  theo khung thời gian năm học quy định tại Quyết định số 2008 ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện chương trình kế hoạch giáo dục nhà trường.

Tổ chức các hoạt động giáo dục theo kế hoạch, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục. Tổ chức nhiều hoạt động phù trợ để thu hút học sinh tham gia. Qua đó rèn các kĩ năng cho HS đồng thời giúp các em say mê học tập, nghiên cứu.

Chỉ tiêu: Đảm bảo tiến độ chương trình giáo dục, tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

 Hiệu quả đào tạo:   90%  trở lên

 Tỷ lệ lên lớp thẳng:   96% trở lên;  Tỷ lệ lên lớp sau khi thi lại: 98% trở lên

 Tỷ lệ TN THCS:    98 % trở lên

 HS giái cÊp huyÖn:    20-25 em;   HS giái  tØnh: 2-4 em 

XÕp lo¹i häc lùc:

 HS giái theo TT:   45  =   13,4 %          HS kh¸  :    120  =  35,7 %

 HS trung b×nh :  156  = 46,4 %           HS yÕu  :     15 =    4,5 %                                      

 XÕp lo¹i hạnh kiểm:

- Lo¹i tèt: 80 %; Lo¹i kh¸: 18 %; Lo¹i TB: 2 %

 ChØ tiªu ®¨ng kÝ phÊn ®Êu cña c¸c m«n häc tõ TB trë lªn:

            M«n Ng÷ v¨n:                          90%.

            M«n Sö:                                   92%.

            M«n TiÕng Anh, Lý, Ho¸:         85%.

            M«n AN, MTTin, CN, TD:       100%.

            M«nTo¸n:                                83%.

            M«n Sinh, Địa                           95%.

            M«n GDCD                                 98%

 Phấn đấu thi vào 10 đạt bình quân 12 điểm/ 3 môn/ HS

 Thao gi¶ng: Tèi thiÓu 02 tiÕt, tù d giê 8 tiÕt/ GV/ häc kú

 HiÖu tr­ëng: Dù giê Ýt nhÊt 4 tiết/ kì, ®ét xuÊt Ýt nhÊt 7 tiết/ kì

 HiÖu phã: Dù giê thao gi¶ng Ýt nhÊt 1 lÇn/ 1 GV/ 1 n¨m häc

 Tæ tr­ëng, tæ phã ®¶m b¶o dù giê GV trong tæ chuyªn m«n Ýt nhÊt 4 tiÕt d¹y/ GV/ n¨m. Mçi gi¸o viªn ph¶i cã Ýt nhÊt 2 tiÕt d¹y sö dông CNTT ®¹t hiÖu qu¶. Mçi GV ph¶i cã Ýt nhÊt mét s¸ng kiÕn ®æi míi trong qu¶n lÝ vµ gi¶ng d¹y.

 Giải pháp: Tổ chức ra soát chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường,  chỉ đạo các tổ chuyên môn chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong các môn học, các chủ đề liên môn, tích hợp… và tổ chức triển khai. Tổ chức dạy học lồng ghép với dạy sách đạo đức Bác Hồ ở môn giáo dục công dân.

Tổ chức các hoạt động chuyên môn qua mạng: trường học kết nối, Smas, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tổ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đánh giá giờ dạy của giáo viên theo công văn số 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Tăng cường công tác kiểm tra thúc đẩy hoạt động chuyên môn của nhà trường, của tổ chuyên môn.

Đẩy mạnh hoạt động Đoàn- Đội trong nhà trường, xây dựng thi đua tuần học tốt, giờ học tốt thi đua đạt nhiều điểm 9, 10…trong Liên Đội.

Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên chủ động  thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, hợp lý các hoạt động của giáo viên, học sinh, phối hợp tốt giữa việc làm cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu. Thống nhất với phụ huynh HS tổ chức học thêm với 2 môn Văn, Toán khối 6,7; Văn, Toán, Anh ở lớp 8,9 và tổ chức ôn thi tuyển sinh đối với HS lớp 9.

Tiếp tục thực hiện “Đề án giáo dục truyền thống cách mạng trên quê hương Định Hoá anh hùng” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thông qua việc tích hợp giáo dục trong các tiết học, tổ chức tìm hiểu các di tích lịch sử ở địa phương nhân dịp ngày Di sản Việt Nam 23/11 ...Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng và tham gia hiệu quả các cuộc thi HSG lớp 9, thi điền kinh, thi NCKH, thực hành thí nghiệm...

Chủ động phối hợp với BĐDCMHS trường, đoàn thể và các tổ chức ở địa phương để đảm bảo học sinh được “an toàn đến trường”; củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật, tích cực bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường. Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm sang tạo, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc.

1.5. Công tác sử dụng hiệu quả trang thiết bị, thư viện:

Nhiệm vụ : Thực hiện khai thác có hiệu quả các thiết bị của trường, đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên.

  Cán bộ thư viện, thiết bị thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, hàng tuần, tháng báo cáo tình trạng thiết bị, sách, số lượt mượn cho Phó hiệu trưởng.

 Công khai các tiết phải sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học tại văn phòng nhà trường.

 Mua sắm bổ sung thiết bị, hóa chất phục vụ giảng dạy.

        Chỉ tiêu: 100% giáo viên sử dụng TBDH khi lên lớp (nếu tiết dạy có sử dụng TBDH), thường xuyên sử dụng các phòng học bộ môn; tổ chức giớ thiệu sách 2 lần/ tháng.

 Giải pháp: Tăng cường công tác sử dụng đồ dùng TB dạy học; GV mượn TB dạy học, phòng học bộ môn cần đăng kí trước ít nhất 1 ngày. Mỗi GV tự làm 1 đồ dùng dạy học/ năm trở lên.

CB thiết bị thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dạy học và ghi chép đầy đủ việc mượn đồ dùng của GV, báo cáo lại Phó HT hàng tháng, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

CB thư viện làm tốt công tác bảo quản, cho mượn trả sách của GV, HS và giới thiệu sách 2 lần/ tháng, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để Phòng GD kiểm tra và đề nghị công nhận lại Thư viện đạt chuẩn.

1.6. Đổi mới công tác quản lý giáo dục:

 Nhiệm vụ : Tích cực nghiên cứu hệ thống các văn bản của các cấp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến GD trung học hiện hành phục vụ cho công tác quản lý nhà trường, quản lý chuyên môn đảm bảo đúng luật, ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường.

 Chỉ tiêu: 100% CBQL tổ, các đoàn thể, nhà trường thực hiện quản lý trên bản mềm và có đủ hồ sơ sổ sách.

Thực hiện phân quyền quản lý cho các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể

 Giải pháp: Đổi mới công tác quản lý nhà trường từ CBQL tổ, các đoàn thể và BGH gắn với việc ứng dụng CNTT. Thực hiện từ việc xây dựng các kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện đơn vị, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá thường xuyên, nghiêm túc theo kế hoạch đề ra.

1. 7. Công tác Đội

Nhiệm vụ : Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường THCS là công tác rất quan trong trong việc thực hiện nội quy của nhà trường, thúc đẩy thi đua học tập trong Liên đội, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo…, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Chỉ tiêu: Ch¸u ngoan B¸c Hå: 95 %; Chi đội mạnh: 11 chi đội     

Kết nạp đoàn 50/ 57 = 87,7%; Liên đội mạnh xuất sắc cấp huyện

Giải pháp: Tổ chức chấm điểm thi đua giữa các chi đội, đăng kí các chỉ tiêu thi đua, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, trò chơi dân gian... 1 lần/tháng. Đánh giá tổng kết thi đua khen thưởng theo tuần, tháng, kì, năm. Tổ chức các lớp cảm tình Đoàn cho đội viên lớp 9 và kết nạp đoàn vào 26/3 hoặc 19/5.

1. 8. Công tác Y tế học đường:

Nhiệm vụ : Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, nhân viên đơn vị theo hướng dẫn của cấp trên. Tuyên truyền giáo dục sức khỏe học sinh.

Chỉ tiêu: 100% HS, viên chức được khám sức khỏe định kì, được tuyên truyền giáo dục sức khỏe, tham gia BHYT;  đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.

Giải pháp: Phối kết hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe cho học sinh theo kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe học sinh 1 lần/ tháng vào tiết chào cờ hàng tuần và tham gia bảo hiểm thân thể ; tổ chức ngoại khóa giáo dục sức khỏe vị thành niên. Hướng dẫn phụ huynh HS tìm hiểu phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh cấp THCS.

1.9. Công tác bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

Nhiệm vụ : thực hiện theo KH của PGD-ĐT Định Hóa về bồi dưỡng thường xuyên của CBQL và giáo viên. Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện.  Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, CBQL là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

Chỉ tiêu: 100% cán bộ viên chức được tham gia BDTX; 80% cán bộ viên chức BDTX xếp loại Giỏi, 20% cán bộ viên chức BDTX xếp loại Khá

Phấn đấu 100% CBQL được tham gia bồi dưỡng do các cấp tổ chức.

Giải pháp: Tiếp tục triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Nghiên cứu bài học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng GD&ĐT Định Hóa.

Tăng cường dự giờ thăm lớp đối với giáo viên, quan tâm giáo viên mới ra trường; Cán bộ quản lý, giáo viên tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học; Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức sinh hoạt  cấp trường, cụm trường về chuyên môn, chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; đầu tư xây dựng giáo viên cốt cán các môn học.

Đổi mới cách ra đề kiểm tra theo hướng đòi hỏi học sinh phải biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo, tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên về kỹ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm, tự luận dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ từ cấp tổ trở lên, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT.

         Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện, giáo viên phụ trách Đội giỏi.

  1.10. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

 Nhiệm vụ : Xây dựng kế hoạch củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn PCGD THCS.

 Duy trì hiệu quả giáo dục, làm tốt công tác XHHGD, nâng cao chất lượng giáo dục.

 Chỉ tiêu: PC THCS đạt mức độ 3 và đảm bảo kết quả từ 90% trở lên thanh niên từ 15-18 tuổi có bằng TN THCS

 Giải pháp: Phân công điều tra, điều chỉnh và kiểm tra số liệu phổ cập đến từng thành viên dưới sư giám sát của ban chỉ đạo PCGD xã.

Tổ chức kiểm tra, tổng hợp kết quả và hoàn thiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Kết quả thực hiện PCGD là căn cứ đánh giá viên chức cuối năm.

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD và công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD kịp thời vào 25 tháng 9 hàng năm.

  1.11. Công tác quản lý tài chính, tài sản:

 Nhiệm vụ : Thực hiện công tác thu, chi tài chính theo đúng quy định, đúng luật ngân sách nhà nước. Đảm bảo sử dụng đúng mục đích, thanh quyết toán kịp thời, mở sổ theo dõi thu chi theo đúng quy định, lưu giữ hồ sơ chứng từ đầy đủ và công khai.

Chỉ tiêu: Thu nộp đạt 100%, đảm bảo kịp thời các chế độ cho học sinh, cán bộ nhân viên nhà trường.

Giải pháp: GVCN thu nộp kịp thời các khoản thu theo thỏa thuận với phụ huynh HS cho nhà trường và nộp cho thủ quỹ vào cuối tháng.

Công khai tài chính hàng năm, công khai các khoản thu chi theo thỏa thuận, tự nguyện trong các cuộc họp phụ huynh và niêm yết tại phòng hội đồng.

Tăng cường công tác quản lý tài sản. Giao cho tổ Văn phòng giúp Hiệu trưởng quản lý chung toàn bộ tài sản của nhà trường, hàng năm tổ chức kiểm kê đánh giá chất lượng thực của các tài sản. Giao cho GVCN, các tổ, các đoàn thể có trách nhiệm quản lý tài sản của lớp, tổ chức mình.

1.12. Công tác kiểm định chất lượng

  Nhiệm vụ : Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường năm học 2018-2019. Tổ chức tự đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT-BGD&ĐT.

Chỉ tiêu: - Về chỉ số: Phấn đấu các chỉ số đạt :       90/108

      - Về tiêu chí: Phấn đấu các tiêu chí đạt : 25/36

                         -  Duy trì đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục ở cấp độ 1

Giải pháp: Tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường, thực hiện tốt việc tự đánh giá cơ sở giáo dục theo văn bản hướng dẫn.

        Phân công cụ thể tới từng tổ chức, từng thành viên chuẩn bị các minh chứng và báo cáo theo nội dung đã phân công.

         Tiếp tục tiến hành công tác kiểm tra, rà soát, việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đối với các tiêu chí chưa đạt trong Báo cáo tự đánh giá, đồng thời căn cứ vào kết quả đã đạt được, đánh giá các chỉ số  đạt hay chưa đạt theo yêu cầu. Nộp Báo cáo tự đánh giá vào tháng 6/2018.

  1.13. Công tác kiểm tra:

 Nhiệm vụ : Thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra tài chính, tài sản. Thực hiện 3 công khai: Công khai cam kết về kết quả, chất lượng đào tạo; Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; Công khai thu chi tài chính.

        Chỉ tiêu: 100% CB, GV được kiểm tra hồ sơ xếp loại khá, tốt. Kiểm tra chuyên môn xếp loại tay nghề: 100% GV

 Kiểm tra toàn diện: 08 GV

 Kiểm tra đột xuất  ít nhất 2 lần/ 1 GV/ 1 năm học                    

       100% cán bộ giáo viên được kiểm tra thường xuyên.

 Kiểm tra các hoạt động của nhà trường 01 lần/ tháng.

 Giải pháp: Giao cho tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ, kí hồ sơ giáo viên thường xuyên. Kiểm tra, đánh giá tiết dạy theo CV 978 của Sở GD&ĐT

Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ được công khai tại nhà trường. Chỉ đạo các bộ phận tổ chức kiểm tra tổ chức của mình đã được phân công và báo cáo kịp thời về Ban.

Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử, bảo đảm quan, chính xác khách, công bằng.

1.14. Xây dựng cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học; chú trọng đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.

 Nhiệm vụ : Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy chú trọng xây dựng phòng học bộ môn, thư viện.

Tham mưu cho địa phương trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; rà soát, đối chiếu với các quy định của trường đạt chuẩn quốc gia để xác định kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

 Chỉ tiêu: Hoàn thiện có chất lượng hồ sơ thư viện chuẩn, các hồ sơ của chuyên môn trong các tiêu trí trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu năm 2018 giải phóng mặt bằng, xây dựng trường ở điểm mới trong năm 2019, 2020; trường đạt chuẩn Quốc gia vào tháng 11/2021.

 Giải pháp: sử dụng hiệu quả TBTN, đ¶m b¶o ®iÒu kiÖn 03 phßng bé m«n Sinh, Lý-C«ng nghÖ, Ho¸ phôc vô ®æi míi ch­¬ng tr×nh, 1 phßng m¸y chiÕu. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý s¸ch, thiÕt b tr­êng häc, tæ chøc tèt viÖc giíi thiÖu s¸ch phÊn ®Êu mçi th¸ng giíi thiÖu ®­îc 2 lÇn. Mỗi giáo viên tự làm hoặc sửa chữa một đồ dùng dạy học. Nhân viên thiết bị báo cáo thường xuyên tuần, tháng về tình hình sử dụng thiết bị của giáo viên. Tổ chức kiểm kê sách thiết bị hàng năm theo quy định (giao cho Đ/c Phó HT phụ trách)

Mua sắm, sửa chữa các thiết bị dạy học. Đề nghị cấp trên trang bị thêm các thiết bị day học và thay thế TBDH đồng bộ (đã hỏng)

Tham mưu với các cấp các ngành trong công tác xây dựng trường ở địa điểm mới.

1.15. Công tác thi đua, khen thưởng:

 Nhiệm vụ : Tæ chøc triÓn khai nghiªm tóc, ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña ngµnh vÒ c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng. Xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng sát với tình hình thực tế đơn vị để thúc đẩy thi đua trong đơn vị phát triển.

 Chỉ tiêu: Tổ chức bình xét thi đua khen thưởng 2 đợt trong năm học

 Giải pháp: Tæ chøc tèt phong trµo thi ®ua d¹y tèt- häc tèt. §Èy m¹nh c¸c cuéc vËn ®éng “D©n chñ- Kû c­¬ng-T×nh th­¬ng- Tr¸ch nhiÖm; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"gắn liÒn víi phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 §éng viªn CBVC h­ëng øng c¸c ®ît thi ®ua t¹o khÝ thÕ thi ®ua s«i næi liªn tôc trong c¶ n¨m. Phèi hîp c¸c ®oµn thÓ t¨ng c­êng vai trß cña tæ chøc C«ng ®oµn, Chi ®oµn, §éi trong ho¹t ®éng thi ®ua.

 Thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng theo quy tr×nh h­íng dÉn cña ngµnh, của khối thi đua. Trường xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng để thực hiện.

 Kết hợp với công đoàn, Ban đại diện CM học sinh chi thưởng cho HS có thành tích cao trong năm học.

 Động viên khen thưởng kịp thời những giáo viên, học sinh có thành tích trong các kì thi, đợt thi đua, cuối năm học.

1.16. Xây dựng cơ quan văn hoá:

Nhiệm vụ :  Đảm bảo các chỉ số về gia đình, cơ quan văn hóa.

Chỉ tiêu: Gia ®×nh v¨n hãa: 27; Cơ quan đạt cơ quan văn hóa 2017, 2018.

Giải pháp: Cán bộ, viên chức đăng kí thi đua, đăng kí phấn đấu đạt gia đình văn hóa hàng năm. Các tổ chức đoàn thể đăng kí thi đua, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Cùng với công đoàn nhà trường đăng kí phấn đấu là cơ quan văn hóa với cấp trên.

1. 17. Công tác phối hợp với công đoàn trường

Thực hiện quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, thực hiện các chế độ chính sách của công đoàn viên... đặc biệt trong công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

1. 18. Công tác xây dựng Đảng trong trường học

Thực hiện tốt công tác Đảng trong trường học, thực hiện Chi bộ chỉ đạo toàn diện hoạt động trong trường học, chỉ đạo các hoạt động của công đoàn, chi đoàn nhà trường. Tổ chức việc học tập chính trị, học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu trong năm học kết nạp 1 đảng viên.

       2. Một số chỉ tiêu thi đua đối với CBVC

+ GVCN Giỏi, GVG cấp trường: 18 ( cả GV HĐ)

+ GV dạy giỏi huyện, TPT giỏi: 9 GV (bảo lưu)

+ Phô n÷ 2 giái: 18

+ C«ng ®oµn viªn xuÊt s¾c: 26; tiêu biểu: 01

+ KÕt n¹p §¶ng viªn míi: 01 ®/c

+ ChiÕn sÜ thi ®ua : 04

+ Lao ®éng tiªn tiÕn: 22 GV

+ Tæ L§TTiÕn: 3 tổ (Tæ KH Tù nhiªn; Tæ KH X· héi; Tổ Văn phòng)

+ C«ng ®oµn v÷ng m¹nh.

+ Chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh; Tr­êng: Tập lao động tiên tiến, đạt xuất sắc các tiêu chí thi đua.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Nhà trường tổ chức triển khai kế hoạch tới các tổ chuyên môn, các đoàn thể, tới toàn thể GVNV trong trường, thường xuyên tổ chức kiểm tra điều chỉnh, uốn nắn kịp thời nhằm thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Các tổ chuyên môn, các đoàn thể tổ chức, triển khai kế hoạch hoạt động phù hợp, sát thực tế với đơn vị một cách hiệu quả.

Cán bộ GV,NV xây dựng kế hoạch, và nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã đề ra, phấn đấu vượt các chỉ tiêu đăng kí.

Nhà trường phối kết hợp với công đoàn, các đoàn thể, các tổ chức chính trị địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh để cùng thực hiện.

VII. NHỮNG ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

Trang thiết bị dạy học đồng bộ được cấp đã hư hỏng nhiều (do thời gian, chất lượng TB) cần được bổ sung thay thế. Nhà trường đề nghị với các cấp có thẩm quyền có kế hoạch hỗ trợ về kinh phí để xây mới các phòng bộ môn, phòng quản trị, mua đất mở xây dựng trường ở điểm mới, mua trang bị các thiết bị phòng học bộ môn, các phương tiện nghe nhìn, các thiết bị dạy học đồng bộ để phục vụ cho giảng dạy và học tập. Xây mới các phòng học, phòng bộ môn, nhà hiệu bộ, thư viện...

Trên đây là nội dung phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường THCS Phú Đình. Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện trường tiếp tục bổ sung điều chỉnh theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Định Hóa.

 

     Nơi nhận:              

    - Phòng GD&ĐT;

     - UBND xã Phú Đình;

     - Lưu: VT, BGH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bùi Quang Trọng

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ

PHÚ ĐÌNH

DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT ĐỊNH HOÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. KẾ HOẠCH THÁNG

THÁNG

NĂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ng­êi thùc hiÖn

ĐIỀU CHỈNH

Tháng 8 năm 2018

Tham dự các lớp tập huÊn

Båi d­ìng chÝnh trÞ hÌ 2018

ChuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt cho n¨m häc míi

¤n tËp cho HS thi l¹i khèi 6, 7, 8

Häp H§, ph©n c«ng CM, GVCN

Häc chÝnh thøc: 27/8/2018

Triển khai kế cuộc thi NCKH vơi HS khối lớp 8,9

KiÓm tra chuyªn m«n

BGH+ GV

Toµn H§

Toµn H§

GV

BGH+ GV

Toµn tr­êng

 

Tổ CM, BGH

 

Tháng 9 năm 2018

Khai gi¶ng: 05/9/2018

TriÓn khai c¸c lo¹i v¨n b¶n quy ®Þnh.

X©y dùng và triển khai kÕ ho¹ch năm học, KH các cuộc vận động và phong trào TĐ

TËp huÊn Đội

§iÒu tra phæ cËp THCS

KiÓm tra Chuyªn m«n

Thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng

Phát động thi đua đợt 1 và triển khai công tác thi đua. 

Tæ chøc cho HS 8,9 NCKH

Häp phô huynh ®Çu n¨m

Kiểm tra Công tác PCCC

Phối hợp Đoàn xã tổ chức Trung thu

Toµn tr­êng

BGH

BGH, Tổ CM CĐ

TPT

GV

2 tổ CM

GV được phân công

Ban thi đua

 

Tổ CM

BGH, PH

Đội PCCC

Đoàn Đội

 

Tháng 10 năm 2018

Chµo mõng ngµy Phô n÷ VN 20/ 10

TriÓn khai kÕ ho¹ch kiÓm tra néi bé.

KiÓm tra CM, kiÓm tra toµn diÖn 2 GV.

Tổng hợp kết quả phổ cập

SH c©u l¹c bé HS giái.

Tiếp tục công tác tự đánh giá, KĐCL

Båi d­ìng HSG Líp 9; thi HSG cấp trường, giíi thiÖu s¸ch. Thi GV Giỏi cấp trường

Sinh ho¹t côm tr­êng

Hội nghị CB CC VC

Chỉ đạo Chi đoàn, Đội TNTP tổ chức đại hội.

Công đoàn

Ban KTNB

Ban KTNB

CM

CM

 

Trọng

GV, thư viện

Cả trường

Cả trường

Đoàn đội

 

Tháng 11 năm 2018

Chào mừng Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thanh tra đột xuất, toàn diện theo kế hoạch 02 GV

BD HS giái, yÕu theo kÕ ho¹ch

Tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học cấp huyện.

Thực hiện chương trình trải nghiệm tại trường.

Toàn trường

 

Ban KTNB

 

GV

Tổ CM

Tổ CM

Tổ CM

 

Tháng 12/2018

Chµo mõng ngµy TLQ§ 22/ 12.

KiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ CM

BD HS giái, yÕu.

«n tËp, ra ®Ò, thi häc k× I.

KT viÖc sö dông thiÕt bÞ.

KiÓm kª tµi s¶n n¨m 2018

Th­ viÖn giíi thiÖu s¸ch.

Xét thi đua đợt I.

Thực hiện chương trình HĐGDNGCK

Toàn trường

Ban KTNB

GV

GV

Ban KTNB

Ban KTNB

PTTV

Toàn trường

Tổ CM

 

Tháng 01/2019

KT viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, viÖc lµm ®iÓm, tÝnh ®iÓm.KiÓm tra toµn diÖn 02 GV

S¬ kÕt häc k× I

Häp phô huynh HS

Tæng KT hå s¬ CBQL vµ GV

BD HS giái, yÕu

Bồi dưỡng HSG các môn văn hoá lớp 9

Thi TH thí nghiệm cấp huyện

Ban KTNB

 

Toàn HĐ

BGH

GV

GVBM

GV, HS

 

Tháng 02/2019

Chµo mõng ngµy TL §¶ng 03/ 02

Båi d­ìng HS giái, yÕu

§¨ng ký thi HSG 6;7;8

Thực hiện chương trình

Th­ viÖn giíi thiÖu s¸ch.

Toàn trường

GVBM

Tổ CM

TPT+ GVCN

PTTV

 

Tháng 3/2019

Chµo mõng ngµy TL §oµn 26/ 3

KiÓm tra toµn diÖn 02 GV

Sinh ho¹t CLB häc sinh giái, BDHS yÕu

Thực hiện chương trình HĐGDNGLL Sinh ho¹t chuyªn ®Ò côm.

Thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9 cấp huyện

KiÓm tra hå s¬ cña th­ viÖn, thiÕt bÞ

 

Toàn trường

Ban KTNB

Tổ CM

TPT+ GVCN

TỔ CM

HS

 

GV, CM

 

 

Tháng 4/2019

Chµo mõng ngµy GP MiÒn Nam 30/ 4

KiÓm tra viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh

¤n tËp, ra ®Ò, kiÓm tra häc k× II

Båi d­ìng HS yÕu

Th­ viÖn giíi thiÖu s¸ch.

Thực hiện chương trình HĐGDNGCK Kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên

GV

CM

GV

GV

PTTV

TPT+ GVCN

Ban KTNB

 

 

Tháng 5/2019

Kiểm tra học kỳ II. Báo cáo kết quả thi, báo cáo 2 mặt giáo dục, kiểm tra chương trình GD

Xét thi đua đợt II+ cả năm

Xét tốt nghiệp lớp 9 tại hội đồng.

Hoàn thành hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp lớp 9 THCS.

Bế giảng năm học. Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội. Bàn giao học sinh về địa phương.

Tổng kiểm tra hồ sơ CBQL, giáo viên.

Bế giảng năm học

Toàn trường

 

Toàn trường

HĐ xét TN

GVCN

 

Toàn trường

 

 

Tổ CM

 

Tháng 6/2019

 Xét, duyệt kết quả tốt nghiệp lớp 9 THCS tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Công bố kết quả tốt nghiệp.

Duyệt kết quả thi đua với khối TĐ THCS

Tổ chức cho CBGV, NV tham quan

CT+TKHĐ xét TN

BGH

Ban TĐ

BGH+ GV

 

Tháng 7/2019

Tuyển sinh, ôn tập trong hè cho học sinh.

Tham gia các lớp tập huấn

Tuyển sinh lớp 6. Duyệt kết quả TS lớp 6.

GV

BGH

Ban tuyển sinh

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

Năm học 2017- 2018

Nội dung

Người thực hiện

Phiên trù bị: Chiều ngày   /10/2017

 

Hội nghị chính thức: 7h 30 ngày    /10/2017

 

- Đón tiếp đại biểu

BGH+ BCH Công đoàn, tổ trưởng

- Đoàn học sinh đến chào mừng đại hội

Đàm Thị Khen

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Dương Thị Hằng

2. Bầu Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký

Dương Thị Hằng

3. Khai mạc hội nghị

Bùi Quang Trọng

4. Công bố chương trình hội nghị, quy chế hội nghị, phân công nhiệm vụ cho đoàn thư kí

Ma Thị Hợp

5. Báo cáo thực hiện nghị quyết HN CB,CC, VC  năm qua và triển khai kế hoạch năm học 2017- 2018.

Bùi Quang Trọng

6. Báo cáo kết quả hội nghị ở 3 tổ CM, tổng hợp ý kiến

Nguyễn T Kim Phượng

7. Báo cáo việc thu chi và sử dụng ngân sách 2016, KH chi tiêu năm 2017 ( Đã thực hiện)

Bùi Quang Trọng

8. Thảo luận: 

            * Chuyện môn

            * Công đoàn

            * Tổ KHTN

            * Công tác Đội

            * Công tác Đoàn

            * Các ý kiến phát biểu của giáo viên

 

Dương Thị Hằng

Trần Trung Dũng

Bùi T Thu Huyền

Đàm Thị Khen

Nguyễn Thị Lựu

GV, NV

9. Đại biểu cấp trên phát biểu.

Đại biểu

11.  Báo cáo của ban thanh tra nhân dân năm học 2016-2017. Phương hướng hoạt động TT ND 2017- 2018

Hà Văn Toan

12. Báo cáo khái quát  quá trình tổ chức đánh giá kết quả thi đua năm học và phát động phong trào thi đua. Tổ chức đăng kí, kí cam kết thi đua.

Nguyễn T Kim Phượng

13. Tổng  kết hội nghị

Bùi Quang Trọng

14. Thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị CB, CCVC

Nguyễn Mạnh Bẩy

15. Hội nghị biểu quyết

Bùi Quang Trọng

16. Bế mạc hội nghị

Bùi Quang Trọng

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 12
Tháng 04 : 54
Năm 2020 : 1.311